Poniżej publikujemy aktualną wersję Regulaminu serwisu REGISTO obowiązującą od 1 czerwca 2023 r.

Poprzednią wersję Regulaminu znajdziesz tutaj.

Regulamin Serwisu REGISTO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki dostępu i korzystania z Serwisu oraz Aplikacji REGISTO.
 2. Regulamin jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów, jak również nie jest przeznaczony dla konsumentów, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w związku z powyższym do niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania przepisów ustawy Kodeks cywilny w zakresie dot. konsumentów oraz nie mają zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta, w tym dotyczące m.in. prawa do odstąpienia od Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 4. Korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowania. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług, uznaje się, że treść Regulaminu jest mu znana, a także że ją akceptuje bez zastrzeżeń.
 5. Regulamin jest udostępniony na stronie Serwisu nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Aplikacja – udostępniana przez Usługodawcę aplikacja dostosowana do działania na tabletach lub smartfonach, umożliwiająca korzystanie z funkcji rejestracji czasu pracy w Serwisie poprzez użycie kodów QR;
 2. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Usługobiorcy część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z jego funkcjonalności po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie i następnie zalogowaniu się przy pomocy adresu e-mail i hasła;
 3. Polityka Prywatności – dokument regulujący zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu;
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz powierzenia danych w związku z korzystaniem z Serwisu;
 5. Serwis – serwis internetowy REGISTO znajdujący się pod adresem internetowym: https://system.registo.pl oraz jego podstrony;
 6. Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, której ogólne warunki stanowi niniejszy Regulamin;
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
 8. Pakiet PRO – odpłatny dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu wykupywany przez Usługobiorcę, którego cena uzależniona jest od czasu trwania świadczenia płatnych Usług;
 9. Usługobiorca – podmiot, będący przedsiębiorcą i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług Serwisu oraz Aplikacji, na zasadach opisanych w Regulaminie;
 10. Usługodawca – NSF sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 4, 45-839 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000671135, NIP: 7543144787, REGON: 366913754, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; numer telefonu: +48 77 544 97 88, adres e-mail: biuro@nsf.pl; Usługodawca jest równocześnie Administratorem danych osobowych uzyskanych od Usługobiorcy za jego zgodą;
 11. Użytkownik – Usługobiorca oraz każda osoba nie będąca konsumentem, której Usługobiorca umożliwił dostęp do Serwisu i Aplikacji w indywidualnie określonym zakresie na swój koszt.

III. RODZAJ  I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy Usługobiorcy Usługi związane z prowadzeniem konta Usługobiorcy w zakresie pozwalającym mu na ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności osób u niego zatrudnionych, a w szczególności w zakresie gromadzenia, przeglądania, edytowania i przechowywania tych danych.
 2. Usługodawca świadczy Usługi przechowywania danych edytowanych przez Usługobiorcę poprzez zapewnienie zapisu danych na swoich serwerach. Usługodawca zapewnia, że posiada zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo danych.
 3. Usługodawca świadczy Usługi w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem sobie prawa do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Usługobiorców; w szczególności, aby miały one miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Informacja o planowanym czasowym zawieszeniu pracy Serwisu, będzie przekazywana Usługobiorcom  z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Usługobiorcy lub na podany przy rejestracji adres e-mail.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Serwisu oraz związane z nimi problemy realizacji Usług, a także za szkody wynikające z utraty danych przez Usługobiorcę, które są wywołane:
  • siłą wyższą (czyli zdarzeniem nagłym, nieprzewidywalnym i niezależnym od woli Usługodawcy, jak pożar, powódź, klęski żywiołowe, epidemia, trzęsienie ziemi itp.),
  • awariami sprzętu Usługobiorcy,
  • przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem,
  • niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem sieci przez Usługobiorcę (ataki hakerskie, wirusy itp.),
  • nieuprawnioną ingerencją Usługobiorcy lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Usługobiorcy,
  • nieznajomością lub nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ WARUNKI, TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji wymaga spełniania przez Użytkownika następujących minimalnych wymogów technicznych:
  • posiadanie urządzenia ze stabilnym połączeniem z siecią Internet;
  • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej;
  • posiadanie systemu operacyjnego z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie zasobów Serwisu, tj. przeglądarki Internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari przy czym Usługodawca zaleca, aby były to najnowsze, stabilne wersje wymienionych przeglądarek wraz z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies dla bieżącej sesji;
  • posiadanie urządzenia (smartfon lub tablet) z systemem Android lub IOS z wbudowanym aparatem fotograficznym, na którym zainstalowana zostanie Aplikacja.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji za pomocą sprzętu, który nie spełnia wskazanych w ust.1 powyżej wymagań może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu i Aplikacji lub ograniczenie dostępu do modułów Serwisu, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Korzystanie z Serwisu, oprócz spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w ust.1 powyżej, wymaga również uprzedniej rejestracji Konta Usługobiorcy, wyrażenia zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy oraz zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, i ich akceptacji.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i Regulaminem. Zabrania się Usługobiorcy:
  • dostarczania do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, jak: zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mogących wywołać zakłócenie funkcjonowania Serwisu i Aplikacji lub prowadzić do naruszenia prawa czy prywatności innych Użytkowników,
  • podejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej).
 5. Płatność ponosi wyłącznie Usługobiorca korzystający z Usług bezpłatnych zgodnie z rozdziałem V pkt 1, 11, 12 i 13 niniejszego Regulaminu, zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie REGISTO pod adresem: https://system.registo.pl/pakiet.
 6. Płatność w Serwisie obsługiwane są za pośrednictwem dostawcy płatności Paynow.pl. Paynow.pl oferuje metody płatności w postaci BLIK oraz pay-by-link (przelew online). Płatność za pomocą Paynow nie wymaga dodatkowej rejestracji. System płatności Paynow jest w pełni bezpieczny.

V. KONTO USŁUGOBIORCY A TAKŻE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługodawca poprzez Serwis i Aplikację świadczy Usługobiorcy Usługi bezpłatne i płatne.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w momencie rejestracji Konta Usługobiorcy oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności. Do rejestracji wymagane jest podanie obowiązkowych danych jak imię, nazwisko, adres e-mail i hasło, oraz nazwa i numer NIP firmy, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy oraz akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Rejestracja i prowadzenie Konta Usługobiorcy są bezpłatne, przy czym Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto.
 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorca otrzymuje na wskazany podczas rejestracji adres e-mail link do aktywacji Konta w Serwisie. Po wykonaniu czynności aktywacyjnych, Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta (jest to moment zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Usługobiorcy w Serwisie).
 4. Korzystanie z świadczonych przez Usługodawcę Usług, możliwe jest po zalogowaniu się do Konta Usługobiorcy przy użyciu loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Usługobiorcy, a hasło podawane jest przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji Konta.
 5. Zmiana lub odzyskanie hasła są możliwe poprzez skorzystanie z opcji resetowania hasła („Przypomnij hasło”) dostępnej na stronie logowania.
 6. Usługobiorca dokonując rejestracji Konta zobowiązany jest do podania danych aktualnych i zgodnych z prawdą, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw oraz dóbr osób trzecich, a w przypadku ich zmiany, jest zobowiązany do ich bieżącej aktualizacji.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania hasła do logowania w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła przez Usługobiorcę osobom trzecim.
 8. Po zalogowaniu się do Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do panelu zarządzania Serwisu i jego funkcjonalności.
 9. Zamieszczanie danych osobowych osób zatrudnionych u Usługobiorcy w Serwisie w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług, jest równoznaczne z powierzeniem ich danych na zasadach określonych w zapisach punktu VIII Regulaminu (umowa powierzenia). Usługobiorca akceptując Regulamin i korzystając z Serwisu oświadcza, że jest Administratorem danych osób u siebie zatrudnionych, które zamieszczane są w Serwisie oraz że w pełni odpowiada za spełnienie wobec nich obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiada za dysponowanie i odpowiednie udokumentowanie podstawy prawnej przetwarzania ich danych osobowych powierzanych Usługodawcy.
 10. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana jest na czas nieokreślony. Treści zamieszczone w Serwisie za pośrednictwem Konta Usługobiorcy przechowywane są w Serwisie przez cały okres trwania Umowy. W przypadku wyrażenia woli usunięcia Konta, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową. W takim wypadku dochodzi do całkowitego i nieodwracalnego usunięcia Konta oraz usunięcia lub zanonimizowania danych osób zatrudnionych, które zostały zgromadzone w trakcie korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Usługobiorcę.
 11. Umowa o świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, zostaje zawarta w momencie wyboru przez Usługobiorcę Pakietu PRO i zrealizowania wymaganej płatności zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie REGISTO.
 12. Umowa o świadczenie Usług płatnych zawierana jest na czas określony zgodny z wybranym Pakietem PRO. Po upływie czasu obowiązującego dla wybranego Pakietu PRO, nie dochodzi do usunięcia Konta oraz danych zgromadzonych w trakcie trwania płatnych Usług. Funkcjonalności dostępne w ramach płatnych Usług zostają na Koncie Usługobiorcy wyłączone a Usługobiorca nadal ma możliwość korzystania z Serwisu w ramach Usług bezpłatnych.
 13. Umowa o świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną może ulec przedłużeniu poprzez wybranie nowego Pakietu PRO oraz dokonaniu wymaganej płatności zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie REGISTO.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezpłatnego udostępniania płatnych funkcjonalności Serwisu nowym Użytkownikom, w wybranym przez siebie okresie i w ramach przeprowadzanych akcji promocyjnych i reklamowych. Po upływie okresu promocyjnego, Usługi płatne na Kontach Użytkowników, którzy przystąpili do akcji promocyjnych, zostają wyłączone z zachowaniem dostępu do Usług bezpłatnych oraz wszystkich danych zgormadzonych w czasie trwania promocji. Dostęp do Usług płatnych może zostać przywrócony po zawarciu umowy o świadczenie Usług płatnych poprzez wybranie odpowiedniego Pakietu PRO i dokonaniu wymaganej płatności zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie REGISTO.
 15. Usługodawca za Usługi płatne dostępne w ramach Pakietów PRO będzie wystawiał faktury, które będą Usługobiorcy udostępniane w Serwisie i/lub przekazywane Usługobiorcy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 16. Usługobiorca może rozwiązać każdą umowę z Usługodawcą z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową na adres: kontakt@registo.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://registo.pl lub https://registo.pl/kontakt.
 17. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Usługodawca nie zachowa dostępności do Serwisu oraz Aplikacji, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową na adres: kontakt@registo.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://registo.pl lub https://registo.pl/kontakt.
 18. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym w przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych, korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu i Aplikacji w sposób niezgodny z prawem i/lub postanowieniami Regulaminu lub w sposób naruszający prawa Usługodawcy i/lub osób trzecich, jak również w przypadku nieopłacenia Pakietu PRO przez Usługobiorcę.
 19. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Usługobiorcą z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy po roku korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę na jego koncie nie figurują żadne dane oprócz danych związanych z założeniem Konta i informacji o firmie Usługobiorcy.
 20. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę i złożenie przez niego sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu. Usługobiorca zachowuje dostęp do funkcjonalności pozwalających na dokonanie eksportu danych. Po dokonaniu eksportu danych lub złożenia przez Usługobiorcę jednoznacznego żądania, Usługodawca dokona anonimizacji lub usunięcia danych osobowych przetwarzanych w imieniu Usługobiorcy w trakcie wykonywania Umowy.
 21. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie w terminie 14 dni stosownego oświadczenia drogą mailową na adres: kontakt@registo.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://registo.pl lub https://registo.pl/kontakt. Termin czternastodniowy liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 22. W razie odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą, a Konto Usługobiorcy wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim danymi, zostaje usunięte. W przypadku gdy dokonana została płatność za wykupiony pakiet PRO, należność zostaje Usługobiorcy zwrócona po uprzednim uzyskaniu danych niezbędnych do dokonania zwrotu płatności.
 23. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Usługobiorcy, w przypadku niewykonania przez drugą stronę Umowy swojego zobowiązania w ściśle określonym terminie.
 24. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, liczonych od dnia jej zawarcia z Usługobiorcą, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na wskazany podczas rejestracji Konta użytkownika adres e-mail. Odstąpienie od umowy przez Usługodawcę nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do działania Serwisu lub niezgodnego z Umową świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy reklamację.
 2. Reklamacje należy składać Usługodawcy drogą mailową na adres: kontakt@registo.pl.
 3. Usługobiorca powinien wskazać w treści reklamacji:
  • dane Usługobiorcy, w tym adres e-mail;
  • nazwę i wersję systemu operacyjnego oraz nazwę i wersję przeglądarki internetowej, z których korzystał Usługobiorca, gdy wystąpił problem;
  • opis zgłaszanych zastrzeżeń, nieprawidłowości, problemu stanowiących podstawę reklamacji wraz z podaniem okoliczności oraz daty wystąpienia, a także  w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie.
 4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Usługobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości wysłanej drogą mailową, chyba że Usługobiorca zażąda innej formy odpowiedzi.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorców, chyba że szkoda po stronie Usługobiorcy powstała z wyłącznej winy Usługodawcy. Ponadto odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy ograniczona jest do wysokości faktycznie poniesionej szkody i nie obejmuje korzyści utraconych przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.
 9. Przepisy dotyczące rękojmi w zakresie obowiązującym Konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie drugie, stosuje się do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu Cywilnego dotyczących Usługobiorcy nie stosuje się do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Przepisy dotyczące rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego są wyłączone względem Przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną.

VII. DANE USŁUGOBIORCY

 1. Administratorem danych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, dbając o ich bezpieczeństwo i poufność.
 3. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności opublikowanej w Serwisie, która opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę. Tym samym Usługobiorca potwierdza, że został poinformowany o celu, podstawie prawnej przetwarzania i okresie przetwarzania jego danych osobowych, a także o uprawnieniach wynikających z RODO oraz polityce plików cookies.
 4. W celu korzystania przez Serwisu niezbędne jest założenie Konta, wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. Podanie danych Usługobiorcy w trakcie zakładania Konta jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy i jej wykonanie przez Usługodawcę, nie jest możliwe bez podania przez Usługobiorcę danych osobowych.
 5. Dane przekazywane przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Serwisu będą wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach:
  • realizacji Umowy oraz usług elektronicznych,
  • ewidencjonowania sprzedaży Usług,
  • kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień oraz reklamacji, a także w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • w celach podatkowych.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Usługobiorcę), biuru rachunkowemu obsługującemu Usługodawcę, urzędom (w tym urzędom skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy.
 8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług elektronicznych,
  • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług elektronicznych.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują mu określone prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Usługobiorcy,
  • prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Usługobiorcy,
  • prawo do usunięcia danych osobowych dotyczących Usługobiorcy,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Usługobiorcy,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących Usługobiorcy,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Usługobiorcy (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów),
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda)

  na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 11. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, Administrator danych osobowych usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 12. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres e-maili informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz newsletterów. Wówczas Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Usługobiorcy informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową na adres: kontakt@registo.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://registo.pl lub https://registo.pl/kontakt.
  Przekazywane przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
 13. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcy jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

VIII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (umowa powierzenia)

 1. Usługobiorca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych osób u siebie zatrudnionych w zakresie w jakim powierza je do przetwarzania Usługodawcy oraz że dopełnił wszelkich czynności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także że dysponuje odpowiednią podstawą prawną ich przetwarzania.
 2. Usługodawca, jako podmiot przetwarzający powierzone dane oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz w sposób rzeczywisty chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin i wprowadzając dane osób zatrudnionych, Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, w tym służbowych, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres IP komputera oraz innych danych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności Serwisu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowego realizowania Umowy i wyłącznie w okresie trwania Umowy o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, w przypadku gdy prawo polskie lub unijne nałoży na Usługodawcę taki obowiązek.
 4. Usługobiorca oświadcza, że posiada zgodę pracowników na powierzenia Usługodawcy danych osobowych wskazanych w ust. 3 wyżej lub też, że przekazuje ww. dane osobowe pracowników zgodnie z prawem, co oznacz, że jest prawnie umocowany. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ww. osób (pracowników) względem Usługodawcy zw. z nieprawidłowością niniejszego oświadczenia (kwestionowaniem legalności przekazania ich danych osobowych) Usługodawca zwolni Usługobiorcę z wszelkich roszczeń, wstąpi do toczących się procesów i zwróci wszelkie poniesione z tego tytułu przez Usługodawcę koszty, w tym sądowe, odszkodowania itp.
 5. Powierzone do przetwarzania dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG), chyba że Usługobiorca wyrazi na to pisemną zgodę.
 6. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych. Usługodawca zapewnia, że osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych są przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych. Usługodawca zapewnia, że osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych są przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych. Usługodawca zapewnia również, że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania powierzonych danych zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych, zarówno w okresie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.
 7. Usługodawca po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych, zwraca Usługobiorcy dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie lub przesyła potwierdzenie ich zniszczenia w formie elektronicznej, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
 8. Usługodawca w miarę możliwości pomaga administratorom poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z jego obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 9. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych danych, Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługobiorcy. Usługodawca podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawnienie negatywnych skutków naruszenia danych.
 10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Usługobiorcy i od osób z nim współpracujących oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. W związku z zobowiązaniem zachowania tajemnicy wcześniej wymienionych danych, Usługodawca oświadcza, że bez pisemnie wyrażonej zgody Usługobiorcy, dane te nie będą ujawniane, wykorzystywane czy udostępniane w innym celu niż realizacja Umowy, chyba że konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa.
 12. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową powierzenia do dalszego przetwarzania innemu podwykonawcy w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzednio pisemnej, w tym w formie elektronicznej, zgody Usługobiorcy, będącego Administratorem danych osób zatrudnionych. Usługodawca oświadcza, że dokona dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych jedynie względem podmiotów, które zapewniają przestrzeganie przepisów RODO oraz zapewniają odpowiednią ochronę powierzonych im danych.
 13. Usługodawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych mu danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie ich do przetwarzania osobom nieupoważnionym.
 14. Usługodawca odpowiada za rzeczywiste szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem poleceniami Usługobiorcy będącego administratorem powierzonych Usługodawcy danych osobowych osób zatrudnionych.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis i Aplikacja REGISTO chronione są prawem własności intelektualnej. Prawa wyłączne do treści Serwisu przysługują Usługodawcy, w związku z tym żadne treści nie mogą być kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez zgody Usługodawcy.
 2. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu i Aplikacji, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, należą do Usługodawcy z wyjątkiem elementów stanowiących tzw. otwarte oprogramowanie.
 3. Usługobiorca korzystając z Serwisu i Aplikacji nie nabywa żadnych praw autorskich. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej (dalej „Licencja”) na korzystanie z Serwisu i Aplikacji z dowolnego miejsca na świecie w czasie trwania Umowy o świadczenie Usług w sposób zgodny z przeznaczeniem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Trwałe lub czasowe zwielokrotnienie treści Serwisu w całości lub jego części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie treści Serwisu, dla których niezbędne jest zwielokrotnienie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w treści Serwisu, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, wymagają zgody Usługodawcy, nawet jeżeli są niezbędne do korzystania z Serwisu i Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jej posiadanie.
 5. Naruszenie licencji przez Usługobiorcę jest podstawą do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym oraz natychmiastowego zablokowania Konta Usługobiorcy, a także usunięcia lub anonimizacji wszelkich danych zgromadzonych w trakcie trwania Umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu będą obowiązywały Usługobiorcę po ich akceptacji, przy uwzględnieniu konsekwencji w postaci rozwiązania Umowy. Zmiana Regulaminu zostanie każdorazowo zakomunikowana Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Usługobiorcy lub na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. Brak wniesienia sprzeciwu wobec nowej treści Regulaminu w terminie 14 dni od dnia przekazania powiadomienia, oznacza akceptację Regulaminu przez Usługobiorcę. Sprzeciw do zmian w Regulaminie można wnieść drogą mailową na adres kontakt@registo.pl, przy czym zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z wyrażeniem woli usunięcia Konta Usługobiorcy wraz z zawartymi w nim danymi.
 2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Usługi dostępne w ramach Serwisu realizowane przed wejściem w życie zmian.
 3. Usługodawca zapewnia, że zasady przetwarzania powierzonych mu przez Usługobiorcę danych osobowych nie ulegną zmianie w zakresie, w jakim taka zmiana wpłynęłaby negatywnie na poziom ochrony tych danych.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. W odniesieniu do Usługobiorcy jako przedsiębiorcy, w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 7. Spory związane z Usługami objętymi postanowieniami Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy polskie, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Usługodawcy.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.