I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki dostępu i korzystania z Serwisu oraz Aplikacji REGISTO.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowania. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług, uznaje się, że treść Regulaminu jest mu znana, a także że ją akceptuje bez zastrzeżeń.
 4. Regulamin jest udostępniony na stronie Serwisu nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Aplikacja – udostępniana przez Usługodawcę aplikacja dostosowana do działania na tabletach lub smartfonach, umożliwiająca korzystanie z funkcji rejestracji czasu pracy w Serwisie poprzez użycie kodów QR;
 2. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Usługobiorcy część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z jego funkcjonalności po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie i następnie zalogowaniu się przy pomocy adresu e-mail i hasła;
 3. Polityka Prywatności – dokument regulujący zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu;
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz powierzenia danych w związku z korzystaniem z Serwisu;
 5. Serwis – serwis internetowy REGISTO znajdujący się pod adresem internetowym: https://system.registo.pl oraz jego podstrony;
 6. Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, której ogólne warunki stanowi niniejszy Regulamin;
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
 8. Usługobiorca – podmiot, będący przedsiębiorcą i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług Serwisu oraz Aplikacji, na zasadach opisanych w Regulaminie;
 9. Usługodawca – NSF sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 4, 45-839 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000671135, NIP: 7543144787, REGON: 366913754, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, adres e-mail: biuro@nsf.pl;
 10. Użytkownik – Usługobiorca oraz każda osoba, której Usługobiorca umożliwił dostęp do Serwisu i Aplikacji w indywidualnie określonym zakresie.

III. RODZAJ  I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy Usługobiorcy nieodpłatne Usługi związane z  prowadzeniem konta Usługobiorcy w zakresie pozwalającym mu na ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności osób u niego zatrudnionych, a w szczególności w zakresie gromadzenia, edytowania i przechowywania tych danych.
 2. Usługodawca świadczy Usługi przechowywania danych edytowanych przez Usługobiorcę poprzez zapewnienie zapisu danych na swoich serwerach. Usługodawca zapewnia, że posiada zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo danych.
 3. Usługodawca świadczy Usługi w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem sobie prawa do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Usługobiorców; w szczególności, aby miały one miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Informacja o planowanym czasowym zawieszeniu pracy Serwisu, będzie przekazywana Usługobiorcom  z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Usługobiorcy lub na podany przy rejestracji adres e-mail.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Serwisu oraz związane z nimi problemy realizacji Usług, a także za szkody wynikające z utraty danych przez Usługobiorcę, które są wywołane:
  • siłą wyższą (czyli zdarzeniem nagłym, nieprzewidywalnym i niezależnym od woli Usługodawcy, jak pożar, powódź, klęski żywiołowe, epidemia, trzęsienie ziemi itp.),
  • awariami sprzętu Usługobiorcy,
  • przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem,
  • niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem sieci przez Usługobiorcę (ataki hakerskie, wirusy itp.),
  • nieuprawnioną ingerencją Usługobiorcy lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Usługobiorcy,
  • nieznajomością lub nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełniania przez Użytkownika następujących minimalnych wymogów technicznych:
  • posiadanie urządzenia ze stabilnym połączeniem z siecią Internet;
  • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej;
  • posiadanie systemu operacyjnego z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie zasobów Serwisu, tj. przeglądarki Internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari przy czym Usługodawca zaleca, aby były to najnowsze, stabilne wersje wymienionych przeglądarek wraz z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies dla bieżącej sesji;
  • posiadanie urządzenia (smartfon lub tablet) z systemem Android z wbudowanym aparatem fotograficznym, na którym zainstalowana zostanie Aplikacja.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji za pomocą sprzętu, który nie spełnia wskazanych w ust.1 powyżej wymagań może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu i Aplikacji lub ograniczenie dostępu do modułów Serwisu, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Korzystanie z Serwisu, oprócz spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w ust.1 powyżej, wymaga również uprzedniej rejestracji Konta Usługobiorcy oraz zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności i ich akceptacji.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i Regulaminem. Zabrania się Usługobiorcy:
  • dostarczania do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, jak: zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mogących wywołać zakłócenie funkcjonowania Serwisu i Aplikacji lub prowadzić do naruszenia prawa czy prywatności innych Użytkowników,
  • podejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej).

V. KONTO USŁUGOBIORCY i WARUNKI ZAWIERANIA i ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę poprzez Serwis i Aplikację są bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w momencie rejestracji Konta Usługobiorcy oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności. Do rejestracji wymagane jest podanie obowiązkowych danych jak imię, nazwisko, adres e-mail i hasło, oraz nazwa i numer NIP firmy, a także akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Rejestracja i prowadzenie Konta Usługobiorcy są bezpłatne, przy czym Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto.
 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorca otrzymuje na wskazany podczas rejestracji adres e-mail link do aktywacji Konta w Serwisie. Po wykonaniu czynności aktywacyjnych, Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta (jest to moment zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Usługobiorcy w Serwisie).
 4. Zalogowanie się do Konta Usługobiorcy wymaga podania loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Usługobiorcy, a hasło podawane jest przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji Konta.
 5. Zmiana lub odzyskanie hasła są możliwe poprzez skorzystanie z opcji resetowania hasła („Przypomnij hasło”) dostępnej na stronie logowania.
 6. Usługobiorca dokonując rejestracji Konta zobowiązany jest do podania danych aktualnych i zgodnych z prawdą, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw oraz dóbr osób trzecich, a w przypadku ich zmiany, jest zobowiązany do ich bieżącej aktualizacji.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania hasła do logowania w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła przez Usługobiorcę osobom trzecim.
 8. Po zalogowaniu się do Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do panelu zarządzania Serwisu i jego funkcjonalności.
 9. Zamieszczanie danych osobowych osób zatrudnionych u Usługobiorcy w Serwisie w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług, jest równoznaczne z powierzeniem ich danych na zasadach określonych w zapisach punktu VIII Regulaminu (umowa powierzenia). Usługobiorca akceptując Regulamin i korzystając z Serwisu oświadcza, że jest Administratorem danych osób u siebie zatrudnionych, które zamieszczane są w Serwisie oraz że w pełni odpowiada za spełnienie wobec nich obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiada za dysponowanie i odpowiednie udokumentowanie podstawy prawnej przetwarzania ich danych osobowych powierzanych Usługodawcy.
 10. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana jest na czas nieokreślony. Treści zamieszczone w Serwisie za pośrednictwem Konta Usługobiorcy przechowywane są w Serwisie przez cały okres trwania Umowy. W przypadku wyrażenia woli usunięcia Konta, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową. W takim wypadku dochodzi do całkowitego i nieodwracalnego usunięcia Konta oraz usunięcia lub zanonimizowania danych osób zatrudnionych, które zostały zgromadzone w trakcie korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Usługobiorcę.
 11. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym w przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych, korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu i Aplikacji w sposób niezgodny z prawem i/lub postanowieniami Regulaminu lub w sposób naruszający prawa Usługodawcy i/lub osób trzecich.
 12. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Usługobiorcą z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy po roku korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę na jego koncie nie figurują żadne dane oprócz danych związanych z założeniem Konta i informacji o firmie Usługobiorcy.
 13. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę i złożenie przez niego sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu. Usługobiorca zachowuje dostęp do funkcjonalności pozwalających na dokonanie eksportu danych. Po dokonaniu eksportu danych lub złożenia przez Usługobiorcę jednoznacznego żądania, Usługodawca dokona anonimizacji lub usunięcia danych osobowych przetwarzanych w imieniu Usługobiorcy w trakcie wykonywania Umowy.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do działania Serwisu lub niezgodnego z Umową świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy reklamację.
 2. Reklamacje należy składać Usługodawcy drogą mailową na adres: kontakt@registo.pl.
 3. Usługobiorca powinien wskazać w treści reklamacji:
  • dane Usługobiorcy, w tym adres e-mail;
  • nazwę i wersję systemu operacyjnego oraz nazwę i wersję przeglądarki internetowej, z których korzystał Usługobiorca, gdy wystąpił problem;
  • opis zgłaszanych zastrzeżeń, nieprawidłowości, problemu stanowiących podstawę reklamacji wraz z podaniem okoliczności oraz daty wystąpienia, a także  w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie.
 4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Usługobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości wysłanej drogą mailową, chyba że Usługobiorca zażąda innej formy odpowiedzi.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorców, chyba że szkoda po stronie Usługobiorcy powstała z wyłącznej winy Usługodawcy. Ponadto odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy ograniczona jest do wysokości faktycznie poniesionej szkody i nie obejmuje korzyści utraconych przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.

VII. DANE USŁUGOBIORCY

 1. Administratorem danych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, dbając o ich bezpieczeństwo i poufność.
 3. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności opublikowanej w Serwisie, która opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę. Tym samym Usługobiorca potwierdza, że został poinformowany o celu, podstawie prawnej przetwarzania i okresie przetwarzania jego danych osobowych, a także o uprawnieniach wynikających z RODO oraz polityce plików cookie.

VIII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (umowa powierzenia)

 1. Usługobiorca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych osób u siebie zatrudnionych w zakresie w jakim powierza je do przetwarzania Usługodawcy oraz że dopełnił wszelkich czynności wymaganych przez RODO i innych obowiązujących przepisów prawa, a także że dysponuje odpowiednią podstawą prawną ich przetwarzania.
 2. Usługodawca, jako podmiot przetwarzający powierzone dane oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz w sposób rzeczywisty chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin i wprowadzając dane osób zatrudnionych, Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres IP komputera oraz innych danych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności Serwisu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowego realizowania Umowy i wyłącznie w okresie trwania Umowy o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, w przypadku gdy prawo polskie lub unijne nałoży na Usługodawcę taki obowiązek.
 4. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych. Usługodawca zapewnia, że osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych są przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych. Usługodawca zapewnia również, że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania powierzonych danych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych, zarówno w okresie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.
 5. Usługodawca po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych, zwraca Usługobiorcy dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie lub przesyła potwierdzenie ich zniszczenia w formie elektronicznej, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. Usługodawca w miarę możliwości pomaga administratorom poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z jego obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 7. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych danych, Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługobiorcy. Usługodawca podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawnienie negatywnych skutków naruszenia danych.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Usługobiorcy i od osób z nim współpracujących oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. W związku z zobowiązaniem zachowania tajemnicy wcześniej wymienionych danych, Usługodawca oświadcza, że bez pisemnie wyrażonej zgody Usługobiorcy, dane te nie będą ujawniane, wykorzystywane czy udostępniane w innym celu niż realizacja Umowy, chyba że konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową powierzenia do dalszego przetwarzania innemu podwykonawcy w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzednio pisemnej, w tym w formie elektronicznej, zgody Usługobiorcy, będącego Administratorem danych osób zatrudnionych. Usługodawca oświadcza, że dokona dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych jedynie względem podmiotów, które zapewniają przestrzeganie przepisów RODO oraz zapewniają odpowiednią ochronę powierzonych im danych.
 11. Usługodawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych mu danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie ich do przetwarzania osobom nieupoważnionym.
 12. Usługodawca odpowiada za rzeczywiste szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem poleceniami Usługobiorcy będącego administratorem powierzonych Usługodawcy danych osobowych osób zatrudnionych.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis i Aplikacja REGISTO chronione są prawem własności intelektualnej. Prawa wyłączne do treści Serwisu przysługują Usługodawcy, w związku z tym żadne treści nie mogą być kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez zgody Usługodawcy.
 2. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu i Aplikacji, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, należą do Usługodawcy z wyjątkiem elementów stanowiących tzw. otwarte oprogramowanie.
 3. Usługobiorca korzystając z Serwisu i Aplikacji nie nabywa żadnych praw autorskich. Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej (dalej „Licencja”) na korzystanie z Serwisu i Aplikacji z dowolnego miejsca na świecie w czasie trwania Umowy o świadczenie Usług w sposób zgodny z przeznaczeniem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Trwałe lub czasowe zwielokrotnienie treści Serwisu w całości lub jego części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie treści Serwisu, dla których niezbędne jest zwielokrotnienie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w treści Serwisu, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, wymagają zgody Usługodawcy, nawet jeżeli są niezbędne do korzystania z Serwisu i Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jej posiadanie.
 5. Naruszenie licencji przez Usługobiorcę jest podstawą do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym oraz natychmiastowego zablokowania Konta Usługobiorcy, a także usunięcia lub anonimizacji wszelkich danych zgromadzonych w trakcie trwania Umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu będą obowiązywały Usługobiorcę po ich akceptacji, przy uwzględnieniu konsekwencji w postaci rozwiązania Umowy. Zmiana Regulaminu zostanie każdorazowo zakomunikowana Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Usługobiorcy lub na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. Brak wniesienia sprzeciwu wobec nowej treści Regulaminu w terminie 14 dni od dnia przekazania powiadomienia, oznacza akceptację Regulaminu przez Usługobiorcę. Sprzeciw do zmian w Regulaminie można wnieść drogą mailową na adres kontakt@registo.pl, przy czym zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z wyrażeniem woli usunięcia Konta Usługobiorcy wraz z zawartymi w nim danymi.
 2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Usługi dostępne w ramach Serwisu realizowane przed wejściem w życie zmian.
 3. Usługodawca zapewnia, że zasady przetwarzania powierzonych mu przez Usługobiorcę danych osobowych nie ulegną zmianie w zakresie, w jakim taka zmiana wpłynęłaby negatywnie na poziom ochrony tych danych.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. W odniesieniu do Usługobiorcy jako przedsiębiorcy, w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 7. Spory związane z Usługami objętymi postanowieniami Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy polskie, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Usługodawcy.